INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

751/2019 Uniejów, 17.09.2019r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną dla zadania pn.

Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz sieci geotermalnej

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 września 2019 r. o godz. 13:30.

Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie przedmiotu zamówienia
ma zamiar przeznaczyć kwotę 1 500 000,00 zł brutto.

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

w zł.

Termin realizacji zadania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Hydros, ul. Bławatna 15, 93-232 Łódź

1 820 040,00 zł

Do dnia 29.11.2019r

72 miesiące

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy

Zgodnie
z

SIWZ

2

Instal- System Roman Torzewski, Rodrysin 6A, 99-200 Poddębice

1 987 065,00zł

Do dnia 29.11.2019r

72 miesiące

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy

Zgodnie
z

SIWZ

3

Domtom Plus sp. z o.o, ul. Chocianowicka 20A, 93-460 Łódź

2 027 040, 0zł

Do dnia 29.11.2019r

72 miesiące

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy

Zgodnie
z

SIWZ

4

Konsorcjum firm:

EVECO Ewa Peraj, ul. Struga Andrzeja 35 lok. 14, 90- 631 Łódź- lider i

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ EKOINŻBUD” Piotr Peraj , ul. Targowa 54 , 99-210 Uniejów – partner

1 634 039,38zł

Do dnia 29.11.2019r

72 miesiące

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy

Zgodnie
z

SIWZ

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa wart. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.