Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT
nr VIN: SUPB30ELBTW852621

stanowiącego własność Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie

I. Postanowienia ogólne.

1. Ogłoszenie określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT, nr VIN: SUPB30ELBTW852621
2. Samochód osobowy niedopuszczony do użytkowania.
3. Kryterium oceny ofertę stanowić będzie najwyższej ceny.

II. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24)

III. Przedmiot przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki POLONEZ ATU 1.4 KAT, nr VIN: SUPB30ELBTW852621.
2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu i cena wywoławcza podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu, z treścią, którego osoba zainteresowana przystąpieniem do przetargu może się zapoznać na stronie internetowej Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą
w Uniejowie pod adresem: https://www.geotermia-uniejow.pl
3. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 13.04.2021 – 27.04.2021 na parkingu w siedzibie Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44, 99-210 Uniejów. Zamawiający nie zwraca kosztów oglądania pojazdu.

IV. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, którym odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium, w wysokości 200,00 zł wniesione na rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy Poddębice o/Uniejów Nr 35 9263 0000 2009 3839 2002 0004

przy czym :

1.a. w odniesieniu do osób fizycznych – osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

1.b. w odniesieniu do osób prawnych – przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru, lub przez pełnomocnika upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego,

1.c. w odniesieniu do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną – przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie właściwych dokumentów lub przez pełnomocnika upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.

2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie, terminie oraz sposobie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

3. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

4. Wniesione wadium pełni funkcje kaucji gwarancyjnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny.

5. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca urządzenia stanowiącego przedmiot przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia na wezwanie organizatora przetargu, w oznaczonym dniu i godzinie wpłacone wadium podlega przepadkowi.

V. Cena minimalna.

Cenę minimalną ustalono na kwotę 1000, 00 złotych brutto.

VI. Informacje dot. przetargu / Komisja przetargowa

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Prezesa Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie.

2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu Przetargu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w kwestiach formalnych w drodze głosowania, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie VI. 11 poniżej.
W wypadku równej liczby głosów decyduje Przewodniczący Komisji.

VII. Przetarg.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu przez uczestnika (oferenta) jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Konkurs ofert – sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT, nr VIN: SUPB30ELBTW852621– NIE OTWIERAĆ!”
w siedzibie Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą
w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44, 99-210 Uniejów w Sekretariacie Prezesa Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2021 r. do godziny 13.00.

2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021. godzina 13.15 w budynku siedziby Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 44, 99-210 Uniejów w Sekretariacie Prezesa Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie.

4. Pisemna oferta powinna zawierać:

4.a. datę sporządzenia oferty, dokładne wskazanie imienia i nazwiska, firmy lub nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, adresów do doręczania korespondencji (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej niezbędne jest dołączenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru – termin ważności 3 miesiące), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;

4.b. oferowaną cenę zakupu brutto;

4.c. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami sporządzonymi w formie aktu notarialnego i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta;

4.d. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń;

4.e. zobowiązanie do pokrycia kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

4.f. zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia będącego przedmiotem przetargu w terminie wskazanym przez Geotermię Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowiew zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty;

5. Wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości koperty. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym, w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie w zamkniętych kopertach z adnotacją:

„Konkurs ofert – ZMIANA OFERTY – sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT, nr VIN: SUPB30ELBTW852621– NIE OTWIERAĆ!”

Lub

„Konkurs ofert – WYCOFANIE OFERTY – sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT, nr VIN: SUPB30ELBTW852621 – NIE OTWIERAĆ!”,
przed upływem terminu składania ofert, określonego w zaproszeniu do składania ofert pod adresem właściwym dla składania ofert.

7. Termin składania ofert w ramach konkursu wynosi 14 (czternaście) dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia.

8. Złożone oferty pozostają w mocy przez okres, jaki został określony w ofercie, nie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc. Oferty przestają wiązać przed upływem tego terminu jedynie w przypadku odwołania konkursu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. W razie stwierdzenia przez komisję przetargową uchybień formalnych w złożonej ofercie oraz wymaganych niniejszym regulaminem oświadczeniach, komisja może wezwać oferenta do uzupełnienia treści oferty.

10. Przetarg może odbyć się pomimo zakwalifikowania tylko jednej ważnej oferty.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła żadna ważna oferta.

12. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty bądź w przypadku odrzucenia wszystkich ofert lub nie dokonania wyboru żadnej
z ofert.

13. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.

14. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

15. Oferenci nie są uprawnieni do udziału w czynnościach przeprowadzanych
w ramach badania a w szczególności do udziału w posiedzeniu, na którym dokonywany będzie wybór najkorzystniejszej oferty nabycia samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT, nr VIN: SUPB30ELBTW852621.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn, w takim przypadku wadium uiszczone zostanie niezwłocznie zwrócone. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec sprzedającego z tego tytułu.

VIII. Protokół z przetargu.

1. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół
z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji, a zatwierdza Prezes lub osoba upoważniona.

IX. Zawarcie umowy.

1. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT, nr VIN: SUPB30ELBTW852621zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Zawiadomienie może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez uczestnika adres e-mail.

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca urządzenia stanowiącego przedmiot przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowiemoże odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

X. Środki zaskarżania.

1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie.

2. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Warunkiem dochowania terminu jest wpływ skargi w powyższym terminie do biura Prezesa Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie.

3. Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie rozpatruje skargę w terminie 3 dni od daty jej otrzymania i może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

4. W przypadku wniesienia skargi Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie wstrzymuje, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane ze sprzedażą samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT, nr VIN: SUPB30ELBTW852621.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnik przetargu dokonując wpłaty wadium podlega regułom przetargu określonym w powyższym regulaminie.

2. Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

3. Z chwilą złożenia oferty w ramach przetargu uczestnik oświadcza, że:

3.a. zapoznał się z warunkami ogłoszenia o przetargu zawartymi w regulaminie przetargu i że akceptuje je bez zastrzeżeń,

3.b. zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym urządzenia stanowiącego przedmiot przetargu,

3.c. wyraża zgodę by w razie wyboru jego oferty zaliczyć złożone przez niego wadium na poczet ceny sprzedaży,

3.d. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem przetargu oraz akceptuje, że organizator przetargu – Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o.o. z siedzibą w Uniejowie jako podmiot prawa publicznego zobowiązania jest do udostępniania w sposób przewidziany przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej danych dotyczących m.in. rozporządzania składnikami majątkowymi, w tym urządzeniem stanowiącym przedmiot przetargu.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy. Formularz ofertowy.

  2. Oświadczenie oferenta. Oświadczenie oferenta.

  3. Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego. Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego

 

podpisy

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego – plik w formacie PDF Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ ATU 1.4 KAT