Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane WYKONANIE PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W UNIEJOWIE

Ogłoszenie-page-001

Ogłoszenie-page-002

Ogłoszenie-page-003

Ogłoszenie-page-004

Ogłoszenie o zamówieniu – (do pobrania plik PDF)

Załączniki:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (WORD)
Załącznik nr 1a – Zbiorcze zestawienie kosztów (WORD)
Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku udziału w postępowaniu – Wykonawca (WORD)
Załącznik nr 2a – wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku udziału w postępowaniu – Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca ( jeżeli dotyczy) (WORD)
Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – Wykonawca (WORD)
Załącznik nr 3a – wzór Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca ( jeżeli dotyczy) (WORD)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (WORD)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy (WORD)
Załącznik nr 6- Wykaz robót (WORD)
Załącznik nr 7 – Wykaz osób (WORD)
Załącznik nr 8 – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust 1. Ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez Zamawiającego (WORD)
Załącznik nr 9 – Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia( jeżeli dotyczy) (WORD)

Załącznik nr 10 – Dokumentacja techniczna, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, przedmiar i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (WORD)

Odpowiedzi na pytania do SWZ (pytanie nr 1) aktualizacja 15.09.2021 (PDF) Odpowiedzi z dnia 15.09.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) aktualizacja 21.09.2021

Informacja – Informacja (PDF) aktualizacja 23.09.2021

Zawiadomienie z otwarcia ofert (PDF) informacja z otwarcia ofert aktualizacja 27.09.2021

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania(PDF) -aktualizacja 27.09.2021